Ti splošni pogoji urejajo način dostopa do spletne aplikacije doZdravnika.si, način obdelave podatkov ter odgovornost SRC Infonet d.o.o. in uporabnikov.

I. Opredelitev pojmov


Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, pomenijo naslednje:

doZdravnika.si je spletna aplikacija, ki deluje v brskalniku uporabnikovega računalnika ali mobilne naprave (npr. telefona ali tablice). Aplikacija je namenjena izmenjavi informacij med uporabnikom in zdravstveno ustanovo. Aplikacija na dan objave teh splošnih pogojev omogoča naslednje storitve:

  • naročanje na storitev pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti
  • naročanje listin pri zdravniku (naročilo za eRecept)
  • pošiljanje dokumentov s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti
  • naročanje bolniških staležev pri zdravniku (naročilo za eBOL)
  • naročanje napotnic pri zdravniku (naročilo za eNar)
  • zvočni/video posvet z zdravnikom (VideoPosvet)
  • sporočila med pacientom in zdravnikom (Sporočila)

Skrbnik aplikacije doZdravnika.si je SRC Infonet d.o.o.

Zdravstvena ustanova pomeni institucijo, ki opravlja zdravstveno dejavnost in se je vključila v sistem doZdravnika.si.
Uporabniki so fizične osebe, ki so obvezno zavarovane skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter so se registrirale za uporabo spletne aplikacije doZdravnika.si.

Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, se pravi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Osebni podatki, ki jih obdeluje skrbnik, so opredeljeni v poglavju III. Podatki.

II. Uporaba sistema

1. člen

Uporabniki aplikacije se morajo za uporabo storitev registrirati/odpreti uporabniški račun.

Registracija je enkratna in brezplačna. Uporabniško ime in geslo sta neprenosljiva.

Uporabnik mora ob registraciji vpisati točne in popolne osebne podatke. Uporabnik z registracijo soglaša z obdelavo osebnih podatkov, kot je navedena v poglavju III. Predpogoj za uporabo modulov (razen naročanja na storitev pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti) je, da uporabnik svoj račun verificira pri enem od zdravstvenih izvajalcev.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom.

III. Podatki

2. člen

Za uporabo aplikacije doZdravnika.si skrbnik zbira in obdeluje naslednje osebne podatke, ki so potrebni za odprtje uporabniškega računa in sestavljajo profil uporabnika:

Osebni podatki pacienta:
Opis podatka Trajanje hrambe
Ime do zahteve za izbris profila oziroma največ 2 leti od zadnje prijave
Priimek do zahteve za izbris profila oziroma največ 2 leti od zadnje prijave
Spol do zahteve za izbris profila oziroma največ 2 leti od zadnje prijave
Identifikacijska številka zavarovanca (ZZZS številka) do zahteve za izbris profila oziroma največ 2 leti od zadnje prijave
Telefonska številka do zahteve za izbris profila oziroma največ 2 leti od zadnje prijave
Elektronski naslov do zahteve za izbris profila oziroma največ 2 leti od zadnje prijave
Rojstni datum do zahteve za izbris profila oziroma največ 2 leti od zadnje prijave
Naslov: ulica do zahteve za izbris profila oziroma največ 2 leti od zadnje prijave
Naslov: poštna številka do zahteve za izbris profila oziroma največ 2 leti od zadnje prijave
Naslov: mesto do zahteve za izbris profila oziroma največ 2 leti od zadnje prijave
Naslov: država do zahteve za izbris profila oziroma največ 2 leti od zadnje prijave

Poleg teh strukturiranih osebnih podatkov se zbirajo in v podatkovnih bazah pod enakimi pogoji hranijo še podatki, ki se izmenjujejo med uporabnikom in zdravstveno ustanovo v postopku uporabe aplikacije.

V aplikaciji se za potrebe zagotavljanja njene osnovne funkcionalnosti obdelujejo tudi podatki o rezerviranih terminih skupaj s statusom rezervacije. V kolikor je rezervirani termin označen za VideoPosvet, se med podatki o rezerviranem terminu hrani tudi podatek o ID VideoPosveta (unikatna številka predvidenega VideoPosveta, ki je namenjena pacientu in omogoča aktivacijo VideoPosveta z zdravnikom). Ti se prav tako hranijo do zahteve za zaprtje ali izbris uporabniškega računa oziroma največ 2 leti od zadnje prijave. Skrbnik podatke izbriše tudi na eksplicitno zahtevo uporabnika.

V aplikaciji se za potrebe zagotavljanja njene osnovne funkcionalnosti obdelujejo tudi podatki o zahtevah za recepte skupaj z njihovim statusom. Ti se prav tako hranijo do zahteve za zaprtje ali izbris uporabniškega računa oziroma največ 2 leti od zadnje prijave. Skrbnik podatke izbriše tudi na eksplicitno zahtevo uporabnika. Morebitna naročila eRecepta , ki nastanejo iz take zahteve, se hranijo v lokalnem medicinskem sistemu zdravstvene ustanove po pravilih hrambe medicinskih podatkov pacientov.

Prav tako se v aplikaciji za potrebe zagotavljanja njene osnovne funkcionalnosti obdelujejo tudi podatki o naročilih bolniškega staleža in o naročilih napotnic skupaj z njihovim statusom. Ti se hranijo do zahteve za zaprtje ali izbris uporabniškega računa oziroma največ 2 leti od zadnje prijave. Skrbnik podatke izbriše tudi na eksplicitno zahtevo uporabnika. Morebitni zapisi bolniških staležev in napotnic, ki nastanejo iz take zahteve, se hranijo v lokalnem medicinskem sistemu zdravstvene ustanove po pravilih hrambe medicinskih podatkov pacientov – iz teh pa se ti podatki lahko posredujejo in zapišejo kot bolniški staleži v sistem eBOL oziroma kot napotnice v sistem eNar.

V aplikaciji se za potrebe zagotavljanja njene osnovne funkcionalnosti obdelujejo sporočila med zdravnikom in pacientom, poslana v modulu 'Sporočila', podatki povezani s temi sporočili in morebitne datoteke, poslane kot priponke teh sporočil. Podatki sporočil se tako hranijo do zahteve za zaprtje ali izbris uporabniškega računa. Priponke se hranijo 2 leti. Skrbnik podatke izbriše tudi na eksplicitno zahtevo uporabnika.


Mesto hrambe podatkov

3. člen

Vsi podatki, opisani v zgornji točki, se ves čas obdelave nahajajo znotraj ozemlja Republike Slovenije. Skrbnik hrani podatke na lastni strežniški infrastrukturi, ki se fizično nahaja na sedežu podjetja v Naklu. Varnostno kopijo zagotavlja z dvojnikom strežniške infrastrukture, ki se fizično nahaja na sedežu skupine - podjetja SRC d.o.o. v Ljubljani.

Posredovanje podatkov

4. člen

Osebni podatki se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Podatke, zbrane v uporabniškem računu, skrbnik uporablja samo za delovanje storitve in jih v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam.

Podatek o elektronskem naslovu se uporablja za posredovanje informacij v zvezi storitvami, ki jih omogoča spletna aplikacija doZdravnika.si, ob privolitvi uporabnika pa tudi za morebitne druge namene, kot so neposredno trženje v zvezi s storitvami skrbnika ter informiranje uporabnika v zvezi z delovanjem storitve oziroma v zvezi z delovanjem drugih storitev, ki jih trži skrbnik. Uporabnik lahko svojo odločitev glede takšne uporabe svojega elektronskega naslova spremeni naknadno z nastavitvami v svojem uporabniškem računu.

Na zahtevo organov pregona ali drugih pooblaščenih državnih organov ter v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko katerikoli osebni podatki iz uporabniškega računa posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Osebni podatki, se v sistemu skrbnika obdelujejo samo za zagotavljanje osnovnih funkcionalnosti aplikacije in se ne posredujejo tretjim osebam. V komunikaciji med uporabnikom in zdravstveno ustanovo (oziroma v obratni smeri) se podatki posredujejo z uporabo kriptografskih metod tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost med prenosom.

Piškotki

5. člen

'Piškotki' so niz podatkov, ki so začasno v obliki majhne datoteke ali dela prostora v vašem brskalniku shranjeni na uporabnikovem trdem disku in omogočajo aplikaciji prepoznavanje uporabnikovega računalnika, ko naslednjič obišče spletno stran.

Aplikacija doZdravnika.si ne uporablja piškotkov.

Izbris podatkov

6. člen

Uporabnik lahko zahteva izbris svojega uporabniškega računa s klikom na poseben gumb v svojem profilu v spletni aplikaciji doZdravnika.si oziroma s pisno zahtevo, poslano na naslov skrbnika: SRC Infonet d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo ali na elektronski naslov podpora@doZdravnika.si

Skrbnik bo uporabniški račun in vse z njim povezane podatke izbrisal najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve.

Uporabnik lahko zahteva tudi izbris samo nekaterih podatkov iz svojega uporabniškega računa. Tudi v tem primeru bo skrbnik podatke (v kolikor niso nujni za obstoj računa) izbrisal v roku 30 dni po prejemu zahteve.

IV. Zagotavljanje storitev

7. člen

Spletno naročanje na storitev pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, naročanje listin (naročilo za eRecept, naročilo bolniškega staleža, naročilo napotnice, VideoPosvet, sporočila med pacientom in zdravnikom) in drugi moduli niso namenjeni nujnim primerom. V nujnem primeru naj uporabnik pokliče po telefonu na ustrezno telefonsko številko urgentnega centra ali nujne medicinske pomoči oz. zdravstvene ustanove ali osebno obišče ambulanto.

Skrbnik lahko z aplikacijo zagotavlja komunikacijo med uporabnikom in zdravstveno ustanovo zgolj v primeru, da je zdravstvena ustanova vključena v sistem in da ima aktivirano določeno vsebinsko področje/modula. Določeni vsebinski moduli so lahko vezani na potrditev identitete uporabnika v zdravstveni ustanovi (verifikacija uporabnika). Pooblaščene osebe zdravstvenih ustanov imajo tudi pravico, da uporabnikom dovoljujejo/omejujejo uporabo posameznih modulov.

8. člen

Skrbnik se zavezuje, da bo podatke, ki jih uporabnik in zdravstvena ustanova izmenjujeta z uporabo rešitve doZdravnika, v najkrajšem času skladno s pravili stroke zaupno posredoval med le-tema.

Skrbnik ne prevzema odgovornosti za obliko, vsebino in pravilnost podatkov, ki se izmenjujejo med uporabnikom in zdravstveno ustanovo z uporabo rešitve doZdravnika, niti ne prevzema odgovornosti za to, kako bosta uporabnik ali zdravstvena ustanova izmenjane podatke upoštevala pri svojem ravnanju.

9. člen

Skrbnik zagotavlja delovanje aplikacije neprekinjeno, razen v primerih višje sile.

Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja, nadgradnje ipd.) so možne krajše motnje dostopa ali prekinitve delovanja aplikacije.

Uporabnik v okviru aplikacije dostopa do podatkov, ki se hranijo v podatkovnih bazah zdravstvenih ustanov. V primeru, da podatkovna baza posamične zdravstvene ustanove ni dosegljiva, je lahko moteno in/ali onemogočeno tudi delovanje aplikacije.

10. člen

Uporabnik uporablja aplikacijo na lastno odgovornost.

Skrbnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in aplikacije kot take.

Uporabniki morajo sami zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (npr. preprečevanje nepooblaščenih dostopov, zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo…).

V. Varstvo pravic intelektualne lastnine in uporaba podatkov in uporaba podatkov

11. člen

Spletna aplikacija doZdravnika.si, njena programska koda ter pripadajoča baza podatkov, je avtorsko delo skrbnika ter kot taka varovana v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

12. člen

Podatki posameznih zdravstvenih ustanov, do katerih dostopa aplikacija, so del podatkovnih zbirk vsake od ustanov in so tako v celoti kot posamezni deli varovani v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov, Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakonom o pacientovih pravicah in drugo področno zakonodajo.

Uporabnik preko aplikacije doZdravnika.si v podatkovnih zbirkah zdravstvenih ustanov lahko dostopa izključno do svojih podatkov. Izrecno so prepovedana vsa ravnanja, ki presegajo okvire lastne uporabe, npr.:

  • uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih zbirk (npr. reproduciranje strukture podatkovnih zbirk, delov strukture podatkovnih zbirk, oblikovanje zasebnih in javnih podatkovnih zbirk itd.),
  • uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese skrbnika (npr. sistematična in ponavljajoča uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.),
  • zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih zbirk s posebnimi programskimi rešitvami.

Skrbnik aplikacije lahko v primeru suma zlorab po tem členu in/ali v primeru, da uporabnikovo ravnanje ogroža delovanje aplikacije, uporabniku omeji dostop. Skrbnik aplikacije lahko omeji število dovoljenih storitev (naročil, zahtevkov na časovno obdobje), ki jih lahko opravi uporabnik, na nek smiselni obseg.

VI. Končne določbe

13. člen

Aplikacijo lahko uporabljajo samo osebe starejše od 15 let.

14. člen

Z vstopom, prijavo ali registracijo uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral te splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

15. člen

V primeru kršitev teh splošnih pogojev uporabnik odgovarja za neupravičeno pridobitev podatkov in vso škodo, ki bi pri tem nastala.

16. člen

Morebitni spori, nastale zaradi kršitev teh splošnih pogojev, se rešujejo po mirni poti. Kadar to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.

17. člen

Skrbnik lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Spremembe pričnejo veljati s pričetkom naslednjega dne, ki sledi dnevu objave spremenjenih splošnih pogojev na spletnih straneh skrbnika. Za informacijo o tem, kdaj so bili splošni pogoji nazadnje spremenjeni, prosimo, preverite datum objave na vrhu dokumenta.

18. člen

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh.

Zaupajte nam.

SRC Infonet d.o.o.
Cesta na Okroglo 7
4202 Naklo

+386 4 6007600

podpora@doZdravnika.si

Smo podjetje SRC Infonet, ki razvija informacijske rešitve za zdravstvene ustanove že 25 let, želimo pa ponuditi koristne rešitve tudi pacientom (npr. Vrstomat, s katerim ustvarjamo red v čakalnicah).

© 2017 SRC Infonet d.o.o.